พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนเขตการศึกษาที่ 1

สมาคมคุรุสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 1 กรุงเทพมหานครและสมุท …