เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย

เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ …

อดีตหัวหน้าหน่วยสอบที่ 37 เสียชีวิต

ท่านอาจารย์อรุณ บุญชม อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ได้ร่วมละ …

พิธีมอบประกาศนียบัตรฟัรดูอีน ชั้นปีที่ 6 เขตการศึกษาที่ 2

งานเขตการศึกษาที่ 2 (ฉะเชิงเทรา-นครนายก) ภาคค่ำพิธีมอบป …