การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามฯ : 10/12/62

         การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านอาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ นายกสมาคมประธานในที่ประชุม 

วาระสำคัญ

          ⇒ การเตรียมการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (วันครอบครัวคุรุสัมพันธ์)

        ⇒ พิจารณารับรองหน่วยสอบใหม่ หน่วยที่ 85

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ♦ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม ประจำจังหวัดนนทบุรี