การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. โดยมีท่านนายกสมาคม อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ เป็นประธานการประชุม