logo 01
          ท่านอาจารย์ศิริพงษ์ วิทยานนท์ ท่านอิหม่ามอุดม นาคนาวา คณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นันทพล วิทยานนท์ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยือน หน่วยสอบที่ 83 จ.ขอนแก่น โดยมีท่านดร.ปรีดา ประพฤติชอบ พ.ต.อ.สมหวัง เนตรทิพยานนท์ ประธาน กอจ.จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประวีณ ประพฤติชอบ ให้การต้อนรับและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนศาสนาภาคฟัรดูอีน ในภาคอีสาน จากนั้นได้เดินไปทางหน่วยสอบที่ 77 จ.ลพบุรีและหน่วยสอบที่ 75 จ.สระบุรี