logo 01

          คณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอาจารย์ประสิทธิ์ เจริญผล อาจารย์สมพล สนนุกิจ อาจารย์อซิซ สาเมาะ หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 8 อาจารย์เกษม บิลหมู่หมัด หัวหน้าหน่วยสอบที่ 23 และอาจารย์สะหลีน โต๊ะอิด หัวหน้าหน่วยสอบที่ 55 จ.สงขลา เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นางนิภา งามไตรไร เพื่อปรึกษาและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังที่เข้าอบรมโครงการฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ต้องขังที่เป็นมุสลิม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 579 คน

         เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 21 กรกฎาคม 2563 โดยใช้หลักสูตร และวิทยากร ของสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ