นายอนันต์ วันแอเลาะ

นายยกสมาคม

นายอรุณ บุญชม

อุปนายก คนที่ 1

นายประสาน ศรีเจริญ

อุปนายก คนที่ 2

นายปรีชา มุสตาฟา

เหรัญญิก

นายอุดร พันธ์สอาด

เลขานุการ