รายละเอียดการจัดกิจกรรมงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” ปี 2563

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมาคม

กำหนดการ “งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ” (วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์)

แจ้งรายละเอียดกิจกรรมงาน “ วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ”

หลักเกณฑ์กิจกรรม ปี 62-63

จำนวนผู้แทนที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในนามหน่วยสอบและเขตการศึกษา

แบบส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ

โครงสร้างหลักสูตรฟัรฎูอัยน์ชั้น 1 – 6 ปี 60