ข่าวสมาคม

ประกาศเลื่อนการจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ 2564

ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (โอไมครอน) ระลอกใหม่ คณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน มวลสมาชิกครอบครัวคุรุสัมพันธ์ คณะครู นักเรียน ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีการแพร่ระบาด และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จนทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) มีการออกมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ อาทิ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี
เพื่อเป็นการดำเนินตามมาตรการของ ศบค. และ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมวงกว้างอย่างร้ายแรง สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน”วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์”จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการจัดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์